Over ons

Waarom Buurtsport?

Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s.

Buurtsport:

  • Met Buurtsport proberen we te komen tot positieve gedragsbeïnvloeding. Dit komt neer op het benutten van onze aanwezigheid in buurten en op pleinen om negatief gedrag van tieners en jongeren tegen te gaan. Te denken valt daarbij aan het negatief gedrag van sommige hangjongeren, vandalisme en pestgedrag.
  • Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners (kinderen, tieners en jongeren, volwassenen) door al deze groepen zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken
  • Opvangen van ‘sportkansarmen’ (kinderen met overgewicht, kinderen met bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die op straat anders uitgesloten worden van deelname.
  • IJveren voor volwaardige en meervoudig te gebruiken recreatieruimten in de buurten, met plaats voor sportieve activiteiten (o.a. balsporten) en het stimuleren van een actieve
    samenwerking tussen stedelijke diensten op dit punt.
  • Verwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband.

Naast de traditionele clubsport, de school gerichte sport, en andere contexten van sport, kiest Buurtsport ervoor om de buurt, de wijk, de straat als context te beschouwen om activiteiten aan te bieden.
Het aanbod wordt opgebouwd vóór de buurt, maar het kan ook mét en dóór de buurt opgebouwd worden. De buurt wordt gezien als interessant communicatiekanaal waarin verschillende spelers vanuit een eigen achtergrond en invalshoek een rol kunnen spelen om iedereen mee te laten bewegen.

Sport als middel

Vanuit Buurtsport willen we de bewoners (jong & oud) aan het sporten krijgen.

Toe leiden naar sportieve activiteiten. 
Buurtsport heeft niet de intentie om een alternatief circuit van sporten aan te bieden. Waar het  kan, zoekt men aansluiting bij bestaande initiatieven. Enerzijds wordt er gewerkt aan het verlagen van drempels langs de kant van het sportaanbod. Anderzijds moet het doelgroep beter geïnformeerd en voorbereid worden om met aansluitende verwachtingen het sportaanbod te bezoeken. Het is de taak van Buurtsport om te werken aan het verlagen van wat door het doelgroep als drempel ervaren wordt. Sport heeft in zijn grote diversiteit een hele lading maatschappelijk relevante effecten. Buurtsport in het bijzonder kan vanuit het onderwerp de aandacht vestigen op thema’s die zich situeren binnen jeugd, welzijn, gezondheid, onderwijs. We zoomen in op de enorme potentie van Buurtsport m.b.t. sociale samenhang. Buurtsport draagt de mogelijkheid in zich om bruggen te slaan tussen generaties, tussen culturen, … waarbij werk gemaakt wordt van het leefbaar maken van de buurt, waarbij de lokale woonomgeving opgewaardeerd wordt. Op individueel niveau en op het niveau van de groep kan aan sociale vaardigheden als communicatie, respect voor anderen, samenwerking en dergelijke gewerkt worden. Fysieke en mentale grenzen kunnen verlegd worden. Daarnaast heeft Buurtsport de potentie om mensen een leuke tijd te bezorgen, om de sociale cohesie te bevorderen, om de verzuring tegen te gaan. Van hieruit heeft Buurtsport de mogelijkheid om meer te bieden dan enkel een sportaanbod.  De diverse samenwerkingsverbanden die vanuit Buurtsport ontstaan, zijn een meerwaarde voor de te vervullen basisfuncties.

Bestuur

De bestuursleden van Buurtsport:

De heer A . Osanmaz

De heer F. Walle

Mevrouw Z. Dinc


Project ‘De Juiste Afslag’            

De Juiste Afslag’ is een aanbod van

Buurtsport om sport en spel voor kinderen van 6 tot en met 13

jaar mogelijk te maken in hun eigen woonomgeving. De begeleiding wordt verzorgd door

buurtsport coaches. De coaches zijn getraind om kinderen te leren op een positieve en

vreedzame manier met elkaar om te gaan. Met het bespreekbaar maken van de niet

gepaste gedrag en de inzet van een rollenspel willen we samen met deze kinderen

de gedragsverbetering stimuleren. Algemene recreatie en sport wordt als middel

ingezet om de kinderen te wijzen op de juiste afslag naar sociaal aanvaard gedrag.

Na een aantal introductielessen worden met de kinderen de goede competenties

opgesteld die naast algemene regels van wat niet mag ook suggesties bevatten

van wat wenselijk gedrag is. Bovendien staan er individuele verbeterpunten in die

variëren van minder snel boos worden tot meer durven zeggen.

Sommige kinderen hebben moeite met sociale situaties, dit uit zich in baldadig

of gewelddadig gedrag tijdens het spelen met andere kinderen. Dit komt vooral

doordat ze de competentie missen om zelf verandering te brengen in hun situatie.

Het negatieve gedrag dat deze kinderen hebben wordt soms bepaald door

de omgeving en vaak gemodelleerd door voorbeelden van thuis, straat en school.

Tijdens het aanbod ‘De Juiste Afslag’ wordt het agressief gedrag van kinderen in

de kiem gesmoord door de buurtsport coaches.

Ze worden beloond bij positief gedrag. De buurtsport coaches worden bij deze

aanpak ingezet om het individuele en het groepsgedrag te bewaken en waar

nodig te helpen naar ‘De Juiste Afslag’. De buurtsport coaches geven informatie

en advies aan de ouders / verzorgers. Ouders worden ook

uitgenodigd om mee te helpen bij de activiteiten.

Tags

Contact
Buurtsport.nl Papendorpseweg 99 | Postcode 3528 BJ Utrecht Telefoon: 06 87026424 Monarchvliderlaan 38 3544 DA Utecht E-mail:info@buurtsport.nl KvK 65799399 Fiscaal nummer 856264556
Clienten Services