Buurtsport

Beleidsplan van Buurtsport
Buurtsport is tot stand gekomen door een initiatief van Utrechtse
vrijwilligers. Buurtsport wil de betrokkenheid van de burgers versterken in
de samenleving. Buurtsport heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect,
dialoog en educatie en vind dit noodzakelijk voor het welzijn van de Nederlandse
samenleving. Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s.
Het doel van deze organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud.
We willen dit doel bereiken door:
Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren en particulieren. 
Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van projecten en activiteiten. 
Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.
Inleiding
Buurtsport staat voor grote uitdagingen.
Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, donaties, giften, regionale bekendheid,
netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstellingen wil
verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel
nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt
en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Buurtsport regionale en in de
toekomst landelijke bekendheid te geven. Doel is dat de Stichting, in samenwerking
met derden, een regionale aanspreekpunt wordt over alles wat deze doelgroep
inhoud. Het bestuur van Buurtsport staat positief tegenover initiatieven en
mensen die dezelfde doelen nastreven. Buurtsport vindt het belangrijk dat wij dan
van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn, om van elkaars ervaringen te
delen. Dit om te streven naar een beter resultaat.
Missie / visie / doelstelling
Buurtsport stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met
elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door individuen met de nodige
en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen
en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid.
Buurtsport stelt de mens centraal en besteedt aandacht aan zijn of haar betere
toerusting op de toekomst. Hierbij zal educatie, sport, emancipatie en opvoeding cruciaal
van belang zijn en betrekking hebben op het gedrag, gevoel en gedachte van de
doelgroep. Om de daarbij benodigde kennis en vaardigheden te verwerven,
competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de
loopbaanontwikkeling, zal Buurtsport de nodige essentiële inzet verzorgen,
met behulp van vrijwilligers, om de individuen hierin te ondersteunen en te
begeleiden. Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s.

Financiën
Om de doelen van Buurtsport te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden.
Wil Buurtsport kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere: – voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, – ontwikkeling van de organisatie, – realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal, naar landelijk niveau, – nieuwe samenwerkingsvormen.
Als de stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties zal dit kosten met zich meebrengen.
Op dit moment is het nog niet in te schatten wat de hoogte van deze kosten zal zijn. Buurtsport heeft geen winstoogmerk.

Beheer Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester.

Boekjaar en jaarrekening

Aan het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarverslag

Het bestuur van Buurtsport stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.

De manier waarop Buurtsport geld werft

Buurtsport werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften), subsidies.

Het uiteindelijke doel is om op termijn bijdragen te verkrijgen van gemeentes, jaarlijkse donaties en bijdragen van derden.Daarnaast zal Buurtsport de bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs.Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden. Buurtsport is een kleine, open en slagvaardige organisatie.

Het beheer / besteding van het vermogen het beloningsbeleid.
Buurtsport voert een eigen administratie of laat dit uitbesteden. Uit deze
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan
onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven
van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat
de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Buurtsport zich
vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit
gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel andere onkosten bij de uitvoering van de functie.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de organisatie.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening van de penningmeester.
Het bestuur

Het bestuur van Buurtsport bestaat uit:

Voorzitter:  Mvr. Z. Dinc

Penningmeester: Dhr. A. Osanmaz

Secretaris: Mvr. A. Asparuhova

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: -overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen), -public relations en communicatie (bekendheid), -het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties, -financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen. Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt. De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden.

Nieuws van locatie

Lessen deze week

Tags

Contact
Buurtsport.nl Papendorpseweg 99 | Postcode 3528 BJ Utrecht Telefoon: 06 87026424 Monarchvliderlaan 38 3544 DA Utecht E-mail:info@buurtsport.nl KvK 65799399 Fiscaal nummer 856264556
Clienten Services